و همه چیز در نهایت دقت و سرعت کار خود را

و همه چیز در نهایت دقت و سرعت کار خود را