بروید و استارت بزنید. پس از روشن شدن

بروید و استارت بزنید. پس از روشن شدن