فاقد سیستم عامل است و کاربر پس از خرید

فاقد سیستم عامل است و کاربر پس از خرید