واقع شود، اما زمان پیچیدن و یا توقف

واقع شود، اما زمان پیچیدن و یا توقف