از روی بدنه ی باتری ها و دیدن عبارت ،

از روی بدنه ی باتری ها و دیدن عبارت ،