قبول است.نرم افزارلپ تاپ ایسوس با مدل

قبول است.نرم افزارلپ تاپ ایسوس با مدل